papa'sekanpa-p`a'-sɘ-kanPuon:pa'sekannOccuBolLuta' nin pangwan o pangmulawan irik nin bira'mon nitanem no tumubo' li'.TagDalatan.EngDry-land rice field.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *