adalan'a-d`a-lanPuon:adal1vlBolAkayan o ipasal yay sayay tawo laloynay anak sa sayay bagay bilang sa mabistan pigagawa'.TagTuruan.IloSurwan.EngFor someone to instill something, e.g., good manners, virtues, etc. in someone.Syn clsakayanipasal2nBolSayay tumutumbok sa sayay tawo pigaw maadal tan maarig nay gawa' tan pigagawa' na.TagTagasunod.IloAdalan.EngDisciple or student.Syn clsapustoldisipulotumutumbokPerf.inadalanDer.maadalanmiadalannag'adalannakaadalanpag'adalanpakaadalan