yabatya-batnoldBolNaanor a sama' bilang didikot, susangan kayo, lata a kasan karga, mamek tan sarbaynan naiyagos tan naiyanor nan ranom a nipadpad sa dalan, rigrig karayan tan baybay.TagYabat; yagit; layak; mutmot; dumi.IloYabat.EngTrash that has been washed up onto the edges of streets, rivers, and canals by floods or storms.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *