salabansa-la-b`annBolBagay a makapaed sa kimey o sa saya et nin bagay pigaw kai nin mialis o makapika' sa saya et nin lugar o mamunta sa raruma.TagHarang.IloLapped.EngA barrier, something that hinders progress to a goal.Syn clsaklaw 2bangen 1bangen 2ragawansabarsalanggaSpecmadarekdekDer.isalabanmakasalabanmanalabansalabanan