babob`a-bon1BolSi adapan na sa ta'gay nin sayay bagay bilang wadi' lamisawan, kapakapa tan raruma et.TagIbabaw.IloRabaw.EngThe upper surface of something.Antapin 2sirong 1yupa'2BolSi tuktok o sangkata'gayan a parti nan sayay bagay bilang wadi' talugtog tan raruma et.TagTaluktok.IloTuktok.EngThe highest point or top.Reltuktok2Der.ababoibabonakababopababo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *