makagawangma-ka-g`a-waŋPerf.nakagawangPuon:gawangvia1BolMakaabot nin sayay bagay yupa' sa pangipa'nat nin takyay o pangita'gay nin gamet.TagMaabot.IloMaawat.EngTo be able to reach something by thrusting out or extending the arm or hand.Syn clsmakaabotmakaagwang 12BolMakarisibi yan sayay bagay a sayay tawo.TagMakatanggap.EngSomeone is entitled to receive something.Syn clsmakaagwang 2makarisibi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *