grupogr`u-poSpgrupogroup, cluster, band, unit, set MassgugruponBolBubagay o tutawo nin nikakalamo' o napasaya sa sayay lugar o kami'nan.TagPangkat.IloGrupo.EngA group of things or people.Syn clsdupongDer.kagrupomagrupu-grupopigugrupu-grupo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *