agwangen'a-gwa-ŋ`ɘnPuon:agwangvo1BolPangipa'nat nin takyay ta main nin kalapen nin usaren a gamet.TagAbutin.IloGaw-aten.EngTo reach to get something with the outstretched arm.Syn clsabuten 1ga'watengawangen2BolAkuen o risibyen yay sayay bagay bilang wadi' rispunsibilidad, o raruma et.TagTanggapin.IloAwaten.EngTo accept something such as responsibility, etc., handed down by an authority.Syn clsakuen 1risibyenActmangagwangPerf.inagwang