maranodma-ra-nodPerf.naranodImmmangkaranodPuon:ranodvstBolSaya a parti nin matkap a tuloy; sayay konran nakikalamo'. Main pakaikalamyat; pakakibiang.TagDamay; madamay; Mangailangan; kailanganin; maisama; maibilang; mapapaluob; May kinalaman; natutungod.; Nasangkot.IloMairaman; mainayon; maibilang; kadwa; masagid.; Makairaman.EngTo be involved or implicate in something such as a crime.Syn clsmaibilang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *