nanapr1BolSi tawo o pirsunalidad a maipa'ka' a syay main ikon bagay o babayi o lalaki ya o Dios a namarsa.TagNiya.IloNa.EngIt, him, her, his, hers, grammatically possessive or non-focused non-gender specific base form.2BolPamagalang komo nin bukod.EngHonorific you singular.Cmpdkonanakanakaminasara1naya1