grasyagr`a-ʃaSpgracia grace, flair, giftCfdisgrasyanchBolSay makalap nin libri o say bagay ni gawa' nan Dios.TagBiyaya.IloGrasya.EngGifts or blessings.Syn clsbindisyon 1