sambutensam-bu-tɘnPerf.sinambotActmanambotPuon:*(sambot)voBolGaw'en yay sayay bagay sa naiketeg a udas ta matkap yan tuloy konan siin a tyimpo tan udas; Yadi'nen yay yadi'nen a sayay gawa' sa sayay panaon a naitanda' a kai mataga'nan ta matkap ya.TagTapusin sa takdang oras.IloSambuten; aabuten; samambot.EngTo take advantage of something or someone when given the chance.Syn clsdiskitawen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *