tawagenta-wa-g`ɘnPerf.tinawagAtc. is mantawagenPuon:tawagvo1BolKayaban nin pakadanyen a tawo o ayep.TagTawagin.IloAwagen.EngTo call to someone or something to get their response.Syn clskayabanmangaranngarananta'wayan2BolPangaranan o byan yan pannawag a sayay tawo o bagay.TagTagurian; pangalanan.IloPanaganan.EngTo be called or identified as something.Der.tawag-tawagen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *