sinsinadvlizercollBolIrgo nin usaren no itambay o ibarita' a panaon o nu'nan awro nin napalabas o no ka'no a nangyadi' yay saya bagay tan rabay.TagNoon.IloIdi.EngWhen in the past, at a time closely relating to the subject matter.AntnoSyn clska'no 1mu'na 2.1phrsin Cmpdbangsin