madutdotma-d`ut-dotPuon:dutdotvstBolMaglat ya sa pinangmulawan o panangisu'pekan; unaten yay bagay nin main miduman nin yamot. TagMabunot.IloMapag'ot.EngTo uprooted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *