magdibursyomag-di-bur-ʃoPuon:dibursyoPerf.nagdibursyovBolLegal a pisyay nin mitra asawa, kasadti sa Pilipinas, ket sa Amerika tamo' a magawa' ti; misyay saray mitra asawa yupa' pangiyaburoy nan gubyirno.TagHiwalay.EngDivorce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *