maabilidadma-'a-bi-li-d`adPuon:abilidadvst1BolPigagawa' nan sayay tawon maong nin mangwa' o mamakanda' nin bagay, o maong nin mangisip nin praktikal nin sulusyon sa sayay prublima o maidap nin sitwasyon.TagMaykakayahan.IloMaabilidad.EngTo have an ability and be good at inventing or fixing things or finding a solution to a difficult situation.2figBolPigagawa' nan sayay tawon maong nin mangwa' nin bada'nan o rason ta pigaw nin makapal'is ya sa trabaho, rispunsibilidad tan raruma et.EngSaid of a person who is good at giving alibi to evade responsibility, etc.Syn clsmasiribmataktika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *