katanda'ka-tan-d`a'Puon:tanda'ptcpBolTawon tanda' a bakas tan ngaran na, magwa' lamang a tanda' yan maong.TagKakilala.IloKaam-ammo.EngA person who is familiar and well known by you.Rel. toamigo/aDer.katandaan