ka'kitanka'-ki-t`anPuon:ka'kitptcpBolNo ani ya o pa'no nan sayay tawo o bagay sa pangikit nan sayay tawo.TagPaningin.IloPanagkita.EngPerception, what a person sees beyond the actual appearances of something.Syn clspangikitDer.paka'kitan