masabtanma-sab-tanPerf.nasabtanImmmangkasabtanPuon:sabtanvst1BolTawagen o pangaranan yay sayay tawo o bagay, nin no mi'sa ket sakalako sa ngaran na.TagTaguri; tawag.; Magkatulad sa lahat ng bagay.IloAw-awagan; managanan.EngFor a person or thing to be considered or known as something, usually in relation to a characteristic.Syn clspuraragGenngaran1.1phrfigBeyond description.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *