rabayra-b`ayIntsrabay-rabaymodBolMain pakagusto konan sayay bagay uno tawo o say pammili' sa sayay tawo o bagay.TagGusto; ibig.; Gustong-gusto.IloKayat; kaykayat.; Kaykayat.EngWanting or liking something.Antgura'gura'Syn clsapes-apesengustointrisadokursunadamag'aspirantipaburito 1panggepRel. topili'Der.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabayenrumabaysay.rabay nan ibarita'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *