maabagayma-'a-ba-g`ayPuon:abagayPerf.naabagayvstBolMaingar a napirdi yay sayay bagay o tawo a nakasa o na'met.TagNanghihinayang.IloMangilala.EngTo feel sorry for or to regret the loss of someone or something.Syn clsmasayangan

Leave a Reply

Your email address will not be published.