dalagda-l`agnBolKuna' sa ranom nin matab'ang, miikap sara sa sisirong papari ket no nayadi' anay yumatab miikap sara sa tutupa'.TagDalag.EngMudfish, a fresh water fish.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *