ipundo'i-pun-doPuon:pundo1vinBolInabo' o ikayupa' ya sa taaw a pataga' pigaw kai ya umalis a baluto o mutor sa taaw.TagIangkala.EngTo anchor a boat.Syn clsangkladipusito2nBolKwarta nin nakaator para sa animan a panggep nan sayay dupong; kwarta a risirba ta pigaw kapangalap no matkap nan sayay asusasyon.TagPaunang-bayad.EngA deposit of money.Rel. topuunanDer.pakaipundwan2.1nFund, capital, sum of money set aside for investment.Der.maipundo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *