angkla'aŋ-kl`aSpanclaanchornrareBolPataga'; pasak a mabyat a main kalawit na a naigalet sa anron rubir nan sayay ruran. No main rumate' nin maksaw a siri udino bagyo, sitin sasakyan paisalipne' ya sa matinek a lugar ket inabo' nayayti si angkla, pigaw kai ya maanor ta si pataga' gumalet yan maong sa luta' udino sa babato ket kai ya li' gapo mangno a sasakyan udino barko.TagAngkla.EngAn anchor which pierces the sea bottom.Syn clsdipusitoipundo 1Der.iyangkla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *