lamanla-m`ann1BolKarga o iti sa rarem nan sayay pangangwan.TagLaman.IloNagyan.EngThings held in a container, the contents.Syn clskargaRel. toluub-luob2Bol Say main konan sayay bunga bilang wadi' pari, ungot tan raruma et, o magkamain sa alakin yamot nin mula bilang sa kamuti, sibuyas tan raruma et.TagLaman.IloBagas.EngThe substance of the produce or fruit of something such as a plant.Relbunga 12.1nThe part of the coconut that can be eaten, coconut meat.whungotRelababbunot12.2nAn edible plant tuber.Relyamot3BolSay parti nan lalaman nin iti sa sirong nin katat tan nakasalimbeng sa but'ol.TagLaman.IloLasag.EngThe flesh of an animal, the softer substance of the body that covers the bones under the skin.Antbut'olSyn clskarni3.1nLean meat, fleshy part.Anttaba'2 1Der.kalamananlalamanlamanenlamnanlumamanmakalamanmalamanmanglamannilamanpalaman