kare'ke'ka-rɘ'-k`ɘ'infBolMakaka'lis nin misusunor o bira'mon ngumarikngik.TagHagikgik.IloAyek-ek.EngGiggles.Syn clska'lisRelngumarikngikDer.kumare'ke'