andi''an-d`i'mod1BolSarita' nin pangima'no o pammaed konan sayay tawo.TagHuwag.IloSaan.EngDon't! A word of warning and restriction.Rel. toambo'kai2BolKai rabay.TagBawal.IloIparit.EngThe refusal of something.Antaburuyan3BolKai nin pangrarabay o pangungursunada sa sayay bagay.TagHindi gusto.IloSaan nga kayat.EngWith or having distaste or dislike or aversion toward something.Syn clskuntraCmpdandibaliDer.andianandyakkaaandi'magsiandi'miandi-andi'umandi'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *