JuanJu-'ann propBolNgaran yaytin lalaki a tanda' ran maong nin tutawo tan gustu-gusto ran ipangaran sa a'nak ra; sa kasabyan isturya sin nu'nan panaon sitin ngaran syay usaren ran ngaran nan tawo sa isturya iti sa Anda tan Bolinao; main Juan a Matamlad, Juan a Maseseg tan raruma et a isturya bana' koni Juan.EngThis is an assumed character in many folktales and probably tends to trigger the idea of fiction. He does not need introductions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *