ma'samm`a'-samPuon:asamvstBolPigagawa' nan sayay tawo nin rabay nan ikunen a nga'min nin maong nin bubagay.TagSuwapang.IloNaagum.EngTo be greedy, an inordinate desire for wealth or possessions..Syn clsinaagomkasaurankuripetmaagommaimotnagsi-nagsiRel. tosamsamRelmasamsam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *