kasabyanka-sa-byanPuon:*(sabi)ptcpBolka'bawan; abaw.TagKaramihan.IloKaadwan.EngThe usual or normal thing, generally, most often.Syn clska'bawan 2.1pulos