pa'dengp`a'-dɘŋMasspupa'dengPuon:edeng1vacBolIpusisyon yay sayay bagay o tawo nin say mapteg a nikapa'nat.TagPatayo.IloPatader.EngTo have someone or something placed in an upright position.2nBolBubagay a ginawa' nin tutawo nin miduman sa bali, taytay, dalan o raruma et; animan a nipa'deng ran karpintiro a main pakausaran.TagGusali'; patayo'.IloPatakder.EngA construction, building or an erected structure.Membalagbag 1dudungawanSyn clsidipisyospecbali2 1intabladoGristrakturaDer.ipa'dengmama'dengmamapa'dengmapa'dengnikapa'dengpa'denganpa'dengen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *