manakemma-n`a-kɘmPuon:nakemvstBolPigagawa' a kai yayna matkap iyakay ta kusto ya sa gaw'en na o pakatanda'.TagMay hustong pag-iisip.IloNanakman.EngConscientious, to be mature and responsible in one's thinking and approach to situations.Antkasinakemmiampa-ampangtunto/aSyn clsmaisipmakarakar