aadyan'a-'a-dy`anPuon:adyannBolLugar no adti ya mako nin umadi a sayay tawo lalo yaynay sayan main nin mampal'isan o mampalaywan.TagKublihan; taguan; pagtaguan.IloPaglemmengan.EngA hiding place.