ababo'a-b`a-boPuon:baboadj1BolAniman a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.TagMababaw.IloNarabaw.EngShallow, said of the sea, a hole, cut or wound.Antararem 1kantilado2BolKurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon.TagMababaw.IloNarabaw.EngLack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Antararem 1.1Syn clsparawpaw1+abababoDer.ababwenkaababwanumababoid.ababo a lwa'