abay'`a-bayn1BolSa rigrig nin baybay o raruma et nin raranom.TagDalampasigan.IloIgid baybay.EngThe shore or edge along a water bank such as the sea, river, etc.AntbutlaySyn clsduongrigrig baybayReltangkar2TagBolBabayi o lalaki nin umatindi nin tumulong no sirimunya nin kasal.TagAbay.IloAbay.EngA wedding attendant as best man, groomsman, bridesmaid or maid of honor.3IloBolSa dani nan sayay tawo o bagay.TagTabi.IloDinna.EngThe area beside a person or thing.Syn clsampaddaniDer.abayaniyabaykaabaymag'abaymakaabaymiabaypiabayenumabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *