ata'gay'a-ta'-g`ayPuon:ta'gayadj1BolSukat nin alaki a distansya mangibwat sa yupa'.TagMataas.IloNangato.EngTo be high or tall.Antayupa'beyewSyn clsalayogSpectayu'nas2figBolButang nin iti sa u'na o maipa'ka' sa butang nin mangipangulo sa sayay grupo.TagDakila.IloNangato.EngHigh in rank, greatness, importance or fame.Syn clsimpurtanti 21+atata'gayCmpdata'gay a padi'Der.ata'gayanatuta'gayiyata'gayumata'gayid.ata'gay a daya'ata'gay a nakem