ata'gay'a-ta'-g`ay1+atata'gayPuon:ta'gayadj1BolSukat nin alaki a distansya mangibwat sa yupa'.TagMataas.IloNangato.EngTo be high or tall.Antayupa'beyewSyn clsalayog2figBolButang nin iti sa u'na o maipa'ka' sa butang nin mangipangulo sa sayay grupo.TagDakila.IloNangato.EngHigh in rank, greatness, importance or fame.Syn clsimpurtanti 2Der.ata'gayanatuta'gayiyata'gayumata'gayid.ata'gay a daya'say.ata'gay a nakemata'gay a padi'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *