isalaban'i-sa-la-b`anPuon:salabanvinBolIka' sa dalanan, lalabasan o sa teben mata pigaw mapaed a manlumabas, mandumalan o kai nin maka'kit.EngTo put something as an obstruction to passage or viewing.Syn clsisalimbengitarakadmaisalampadpaisalimbengDer.maisalabanpaisalabanpangisalaban