taladanta-la-d`anPuon:taladvl1BolSadyaan tan pal'isan pigaw kai magket bilang wadi' nin kudas, taso, saksak o raruma et.TagIlagan; iwasan; kaingatan.IloAlwadan; lisian.EngTo prepare for and evade danger.Syn clskaday'an 2pal'isan2BolIlagen a kai gaw'en.TagPakaingatan; iwasan.IloAlwadan; lisian.EngTo be alert and on guard against something.Syn clsilagenDer.mataladan