ki'kitki'-kitPuon:*(ekit)vpEngTo see and meet with each other.Syn clspastangDer.ka'kitki'kitanma'kitmangkitmi'kitmikiki'kitpa'kitpaki'kitpiki'kit