muda-mudawenmu-da-mu-d`a-wɘnPuon:muda-mudavoBolKai ya nin bagabagawen o ayupa' a pangngikit sa sayay kapada nin tawo o sa sayay bagay.TagMatahin.IloTultulaen.EngTo debase or look down on something with contempt, considering it of no value.Antbagabagawengalangenkabilanganpamabli 1Syn clsdaiteen 2tamu'-tamuenActmangmuda-muda