sambenensam-bɘ-nɘnPuon:sambenvoBolManalaban o mamaed sa kaalis nan sayay bagay, tawo o ayep o sanaen saray lumabas nin maglako' ta manaliw konra.TagMagkasulubong; sumalabong; salubungin.IloAgsamben; sambenan.EngTo put a stop or a hindrance between things to keep them from moving such as to go stop a peddler passing by in order to buy something.Syn clsaklawansalabananRelmanangke'Actmanamben