magawa'ma-ga-w`a'Puon:gawa'Spch var.magwa'Perf.nagawa'nagwa'nagwa-nagwa'Intsmagwa-magwa'1+magawa'-gawa'vst1collBolSay pusibilidad nin gaw'en.TagMaaari.IloMabalin.EngTo be able to be.AntinkapasidadSyn clskanawa-nawamakababa'pusiblisynngali-ngali2BolSay mayadi' o mapuspos.TagMagagawa.IloMaaramidan.EngTo be able to accomplish something.AntinutilSyn clsmababaanDer.magawaanmagwaanmaipagwa'mamagwa'mamapagwa'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *