manabo'ma-n`a-bo'Perf.nanabo'Puon:nabo'vaBolMapaptak o animan a bagay a iti sa ta'gay a bigra' mababnak sa yupa'.TagMahulog; papatak; madap^a.IloMatinnag; ma'nag.EngTo fall or drop down.Syn clsipababnakmaragragDer.manabo'-nabo'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *