marisibima-ri-si-b`iPuon:risibivstBolMaagwang a animan a bagay a ibat sa sakalakon lugar o tawo.TagMatanggap.IloMaawat.EngFor something to be received.Antipa'witmaibiSyn clsmaako'Rel. tomaagwangPerf.narisibi