kurarawku-r`a-rawnBolTa'wa-ta'way yan anggawan mababa' na, ipaksaw nayan tuloy a ta'way na sa bukraw na.TagTumawag ng pasigaw.IloAgriyaw.EngThe calling as loudly as one can from far off.Syn clskayabtawag 1ta'wayDer.kumuraraw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *