makapali'moma-ka-pa-l`i'-moPuon:li'moviaBolAniman a pangyayadi' o bubagay nin say bakas, tunoy, kapapa'sar tan raruma et ket mamin salak o makapatakrot.TagNakakatakot.IloKabu'buteng.EngAble to cause fear.Syn clsmadaepanmakapaaburidomakapalili'nekmakapasalakmakapatakrotmapalyonpakadisgrasyawanpakamatyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *