pag'inenpag-'i-nɘnPuon:pag'ingerdeepBolMagbaliw sa rabay a magawa' nin animan nin bagay.TagMaging; nagiging; magiging; magmaliw.IloAgbalin.EngThe process of making something become something.Syn clsmagbaliwsiliActmamag'inPerf.pinag'inAtl. is mampag'inen