daya'd`a-ya'nBolMu'dit nin likido a ipugso nan puso' nin malayo sa uyat mamunta sa sarban partin lalaman a sayti a mamin byay konan lalaman.TagDugo.IloDara.EngBlood.whlalamanRelpuso'1uyat 1Der.dinayaandumaya'kadadaya'kadaya'mamadaya'midayaanpadayaenpadayaenid.ata'gay a daya'ayupa' a daya'