yupa'yu-p`a'nBolLugar nin iti sa sirong o sa apin, ambo' ata'gay a kapapa'sar na.TagBaba.IloBaba.EngThe part of something that is below or below something.Antbabo 1ta'gay 1Syn clslusongRelsirong 1Cmpdyupa' saDer.ayupa'ikayupa'kaypaankumayupa'pakayupa'umayupa'id.ikiyupa' a lalaman